الگوی آستین
این هفته قصد داریم ترسیم الگوی آستین را به شـمـا آمـوزش دهـیـم. آسـتـیـن بـرخـلاف ظـاهـر ساده‌اش اگر درست طراحی نشود در هنگام برش و دوخت می‌تواند نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد و هنگام پرو خیلی بد بایستد.

 برای ترسیم این الگو به هردو الگوی بالاتنه جلو و پشت نیاز دارید.

بـرای رسـم الـگـوی آن به این ترتیب عمل می‌کنید:

یک الگوی به هم پیوسته جلو و پشت را ترسیم می‌کنید.

خط سینه در واقع کف حلقه آستین است که با خط بازوی الگوی آستین مطابقت دارد.

خط کمر الگوی بالاتنه، خط عرضی آرنج را در الگوی آستین تشکیل می‌دهد.

با دانستن این مطالب حالا می‌توانید ترسیم الگو را شروع کنید:

ابتدا یک‌سوم دور حلقه آستین را محاسبه کرده و حاصل را به صورت خطی عمود بر خط سینه در نقطه (د) به صورت مماس بر هلال حلقه آستین جلوی بالاتنه تا نقطه (ل) به سمت بالای خط سینه رسم می‌کنید.

حالا خط (د ــ ل)‌ باید یک‌سوم میزان حلقه آستین شما باشد.

بر این خط از نقطه (ل)‌ خطی عمود می‌کنید به نحوی که با خط سینه موازی باشد و تا وسط الگوی بالاتنه پشت امتداد یابد. این خط شانه آستین است.

برای این‌که نقطه موازنه بالاتنه پشت و پشت آستین را که هنگام دوخت باید در آستین و حلقه آستین بر هم منطبق و دوخته شود پیدا کنید باید وسط (ل  د)‌ را به دست آورید. از این نقطه که هـ می‌نامیم برای رسم خط زیر شانه آستین خطی عمود رسم می‌کنیم تا هلال حلقه آستین بالاتنه پشت را در نقطه (ت)‌ قطع کند.

این نقطه موازنه است.

برای پیدا کردن همین دو نقطه در جلوی الگوی آستین و جلوی حلقه آستین بالاتنه وسط خط (هـ  د)‌ را مشخص می‌کنیم. این همان نقطه موازنه است.

حـالا خط کوتاهی از این نقطه به صورت عمودی به طرف حلقه آستین بالاتنه جلو رسم کنید تا آن را در نقطه (ط ــ 1) قطع کند.

این نقطه نقطه موازنه جلوی حلقه آستین بالاتنه با آستین است.

برای رسم خطوط داخلی الگوی آستین و تکمیل هلال بالای آستین هلال (ط ــ 1 ــ غ)‌ را از حلقه آستین بالاتنه اندازه گرفته با افزایش 1 تا 5/1 سانت خطی به همان طول رسم کنید، به نحوی که خط شانه آستین را در نقطه (م) قطع کند.

این نقطه راس هلال کاپ آستین است. ادامه رسم الگوی آستین را در شماره بعد دنبال کنید.

   ادامه مطلب