كادر آستین را میكشیم

از سمت چپ روی كاغذ ،فاصله میگذاریم

خطوط عمودی آستین را میكشیم كه آستین به ۴ قسمت تقسیم شود

خط آرنج را رسم میكنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا كادر را نصف میكنیم)

از خط ۲ روی خط حلقه ۳سانت ، روی خط آرنج ۱٫۵ سانت و روی خط مچ ۳سانت به سمت راست خارج میشویم و این ۳نقطه را به هم وصل میكنیم و تا ۰٫۵ سانت از خط مچ ادامه میدهیم

از خط ۲ روی خط مچ یك دوم دور مچ را خارج میشویم و ۲٫۵ سانت پایین می آییم

از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط۴ وصل میكنیم

این خط را در طرف دیگر خط۴ رولت میكنیم

فاصله ی نقطه ی سی تا خط ۱ را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط ۵ به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میكنیم

از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج ۱٫۵ سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میكنیم

(اِن) را تا جایی ادامه میدهیم كه مقداری كه از حلقه سمت راست كم شده است جبران شود.

آموزش دوخت آستین كتی دو تكه با الگوی گرلاوین و مولر

   ادامه مطلب