ترجمه مقاله با عنوان اثر زوال مقاومت بر رفتار لرزه ای پیچشی کشش سازه های نامتقارن RC دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 2653 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

مقاله اصلی مربو ط به سال 2001 است نویسنده مقاله Sekhar Chandra Dutta عنوان انگلیسی E ect of strength deterioration on inelastic seismic torsional behaviour of asymmetric RC buildings

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

چکیده
این مقاله یک مطالعه محدود بر رفتار پیچشی کشش بتن مسلح ( RC ) سازه های نامتقارن با استفاده از مدل یک طبقه آرمانی را نشان می دهد. ویژگی زوال مقاومت اعضای بتن مسلح در قوانین پسماند عناصر مقاوم باربر و مقاومت در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته شده است. مشاهده شده است که این ویژگی ها تا حد زیادی ممکن است جابه جایی و تقاضای شکل پذیری در عناصر ساختاری به علت بازده نامتقارن پی در پی محل و زوال مقاومت پیشرفت کننده را بزرگتر نشان دهد؛ که نتیجه آن، تغییر مداوم مرکز قدرت و در نتیجه افزایش خروج از مرکز قدرت است. به طور کلی مشخص شده است که این اثر بزرگنمایی با سرعت زوال مقاومت، افزایش می یابد. به این اثر در مطالعات متعددی که بر رفتار غیر الاستیک ساختمان های نامتقارن صورت گرفته، پرداخته نشده است و در واقع این مطالعات به بررسی رفتار پسماند دو سویه بدون در نظر گرفتن ویژگی زوال استحکام برای عناصر مقاوم باربر و مقاومت جانبی پرداخته اند؛ و در نتیجه جابه جایی نسبتا پایین تر و تقاضای شکل پذیری در عناصر مقاوم در برابر بار مشاهده شده است؛ در حالی که با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات موجود در رفتار پیچشی لرزه کشش ساختمان های نامتقارن برای پیش بینی رفتار ساختمان های نامتقارن RC، این محدودیت به طور جدی باید در نظر گرفته شود .


کلید واژه ها: ساختمان های نامتقارن ؛ بتون مسلح؛ غیر الاستیک؛ پیچ خوردگی ؛ زوال استحکام

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید


   


یک روش فازی آنالیز گاز حل شده برای تشخیص عیوب یک ترانسفورماتور دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 1317 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

مقاله مربوط به سال 2000 است نویسنده اول مقاله Qsu

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

[1]

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید


   


طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)  برای بررسی روغن زیتون بکر ممتاز  تقلبی شده با اضافه کردن روغن پالم دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 1551 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

مقاله تخصصی روغن و طیف سنجی ، 2010

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

[7]

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید


   


تاثیر انرژی تابشی خورشید بر تعادل حرارتی ترانسفورماتور قدرت دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 1347 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

مقاله مربوط به سال 2012 و نویسندگان اول مقاله B Gorgan P V Notingher هستند

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

[6]

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید


   


تاثیر استفاده از گندم و مکمل زایلاناز در جیره غذایی بر عملکرد تولید، حفظ مواد مغذی و فعالیت آنزیمی درونی روده مرغ تخمگذار دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 322 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

مقاله مربوط به سال 2012 است

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

چکیده

آزمایشی به منظور مطالعه تاثیر گنجاندن یک رقم گندم (محتوی میزان زیادی از پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای) و مکمل زایلاناز در جیره غذایی بر عملکرد تولید و pH دستگاه گوارش، حفظ مواد مغذی و فعالیت آنزیم روده‌ای در مرغ‌های تخمگذار Hy-Line W-36 از سن 25-47 هفتگی طراحی شد. این آزمایش با 8 تیمار که هر کدام 4 سطح گندم (0 ، 23 ، 46 ، و 69 % ) و 4 سطح آرابینوکسیلان 3، 3/3، 6/3 و 9/3% داشتند و بدون مکمل زایلاناز و یا به همراه آن بودند، انجام شد. هر تیمار 5 بار تکرار شد. در کل دوره آزمایش با افزایش سطح گندم در جیره غذایی، وزن تخم مرغ ( P <0.05) و جرم تخم مرغ ( P <0.01) و نسبت تبدیل غذایی ( P <0.05) کاهش یافت، اما ADFI و تولید تخم مرغ تحت تاثر تیمار قرار نگرفت. مکمل زایلاناز تولید تخم مرغ ( P <0.05) ، جرم تخم مرغ ( P <0.01) و نسبت تبدیل غذایی ( P <0.01) را بهبود داد. جیره‌ی غذایی در هیچ سنی بر کیفیت تخم مرغ تاثیر نگذاشت، به جز ضخامت پوسته که در 47 هفتگی با مکمل زایلاناز ( P <0.05) بهبود یافت. pH ارگان های مختلف دستگاه گوارش تحت تاثیر گنجاندن گندم یا مکمل زایلاناز در جیره قرار نگرفت. با استفاده از گندم (P <0.001) و مکمل زایلاناز (P <0.001) ، ویسکوزیته روده در تمام سنین کاهش یافت. قابلیت هضم چربی (P <0.001) با افزایش سطح گندم کاهش یافت، اما محتوای AMEn جیره‌های غذایی (P <0.05) و حفظ نیتروژن تحت تاثیر قرار نگرفت. استفاده از گندم، میزان آمیلاز (33 هفتگی)، لیپاز (33 هفتگی)، و فعالیت آمینوپپتیداز (47هفتگی) در دوازدهه و نیز فعالیت لیپاز در ژوژنوم در 47 هفتگی را افزایش داد. با این حال، مکمل زایلاناز بر فعالیت هیچ یک از آنزیم های مورد مطالعه تاثیری نگذاشت. بنابراین به این صورت نتیجه گیری شد که با مکمل زایلاناز، بسیاری از اثرات منفی استفاده از گندم در رژیم غذایی کاهش می‌یابد و یا حتی به صفر می‌رسد. گندمی که محتوای پلی ساکارید غیر نشاسته ای بالایی دارد (رقم پیشتاز) را می توان تا 69% در جیره غذایی مرغ تخمگذار، بدون تاثیر منفی عملکرد پرنده استفاده کرد، به شرطی که مکمل زایلاناز نیز افزوده شده باشد.

واژگان کلیدی: فعالیت آنزیمی روده، عملکرد مرغ تخم گذار، pH ارگان، گندم، زایلاناز.

 

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید


   


تحقیق درباره حسابداری مالیات بر درآمد

دوشنبه 1 تیر 1394 نویسنده: admin | نوع مطلب :فایل ،

   


سرعت ترکیب اطلاعات با قیمت

دوشنبه 1 تیر 1394 نویسنده: admin | نوع مطلب :فایل ،


سرعت ترکیب اطلاعات با قیمت

قیمت: 13,000 تومان

توضیحات دانلود

   محدودیت های رشد و جذب کربن در Ricinus communis (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش آبی خاکی دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 1752 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11

مقاله اصلی با عنوان Growth and carbon assimilation limitations in Ricinus communis (Euphorbiaceae) under soil water stress conditions مربوط به سال 2010 است نویسندگان Tanise Luisa Sausen1 and Luís Mauro Gonçalves Rosa23

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

عنوان فارسی:

محدودیت های رشد و جذب کربن در Ricinus communis (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش آبی خاکی

عنوان انگلیسی:

 

Growth and carbon assimilation limitations in Ricinus communis
(Euphorbiaceae) under soil water stress conditions
Tanise Luisa Sausen1 and Luís Mauro Gonçalves Rosa2,3

 

چکیده

 ( محدودیت های رشد و جذب کربن در Ricinus communis (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش آبی خاکی). میزان در دسترس بودن آب برای گیاه ممکن است افزایش جذب کربن و رشد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد، و همچنین اثرات زیادی بر عملکرد گیاهان دارد. (L.) Ricinus communis ، که یک گونه ی مقاوم به خشکی است، با توجه به استفاده از آن در تولید مواد شیمیایی و برای تولید سوخت زیستی یک محصول با اهمیت اقتصادی بالا در برزیل است. در این مطالعه برخی از مکانیسم های دخیل در ویژگی مقاوم به خشکی آن با اعمال تنش آبی تصاعدی بر گیاهان گلدانی رشد کرده در شرایط گلخانه بررسی شد. قطع آب به مدت 53 روز موجب کاهش محتوای وزنی آبی خاکی و پتانسیل آب برگ شد. با افزایش کمبود آب خاک، رشد گیاه به طور معنادار و منفی، کاهش یافت. با توقف آبیاری ، جذب کربن و تعرق کاهش یافته و در طول روز بیشتر ثابت باقی مانده است. تجزیه و تحلیل منحنی های A/Ci افزایش محدودیت روزنه را نشان داد، که این خود نیز نشان دهنده این موضوع است که محدودیت های اعمال شده در اثر بسته شدن روزنه ها عامل اصلی تاثیر گذار بر کاهش فتوسنتز است . بازده کربوکسیلاسیون و نرخ انتقال الکترون تا 15 روز پس از قطع آب تحت تاثیر قرار نگرفتند. به نظر می رسد که مقاومت به خشکی کرچک به پاسخ رشد اولیه و مشخص، تنظیم کارآمد روزنه و ظرفیت حفظ نرخ تثبیت  CO2 خیلی خالص در شرایط تنش آبی مربوط می شود.

واژه های کلیدی: منحنی های A/Ci ، تغییرات روزانه ، فتوسنتز ، محدودیت های روزنه ، تنش آبی.

 

 

 

 (Growth and limitations to carbon assimilation in Ricinus communis (Euphorbiaceae) under soil water stress conditions). Water availability may infl uence plant carbon gain and growth, with large impacts on plant yield. Ricinus communis (L.), a drought resistant species, is a crop with increasing
economic importance in Brazil, due to its use in chemical industry and for the production of biofuels. Some of the mechanisms involved in this drought
resistance were analyzed in this study by imposing progressive water stress to pot-grown plants under glasshouse conditions. Water withholding for 53
days decreased soil water gravimetric content and the leaf water potential. Plant growth was negatively and signifi cantly reduced by increasing soil water
defi cits. With irrigation suspension, carbon assimilation and transpiration were reduced and remained mostly constant throughout the day. Analysis of A/
Ci curves showed increased stomatal limitation, indicating that limitation imposed by stomatal closure is the main factor responsible for photosynthesis
reduction. Carboxylation effi ciency and electron transport rate were not affected by water stress up to 15 days after withholding water. Drought resistance
of castor bean seems to be related to a pronounced, early growth response, an effi cient stomatal control and the capacity to keep high net CO2 fi xation
rates under water stress conditions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

برچسب ها : محدودیت های رشد و جذب کربن در Ricinus communis (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش آبی خاکی , منحنی های ACi , تغییرات روزانه , فتوسنتز , محدودیت های روزنه , تنش آبی

   تاثیر pH و قدرت یونی بر خواص رئولوژیکی ژل پروتئین سویا و تشکیل آن تحت تاثیر حرارت در رابطه با دناتوراسیون و ترکیب پروتئینی آن

قیمت: 20,000 تومان

توضیحات دانلود

   


   


   ترجمه مقاله با عنوان مطالعه بر روی شبکه های پتری فازی و رابطه آن با برنامه نویسی منطق فازی دسته: مقالات ترجمه شده isi
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 728 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

نویسنده Harry E VIRTANEN

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

مطالعه بر روی شبکه های پتری فازی و رابطه آن با برنامه نویسی منطق فازی

هری ای، ویرتنن

 

چکیده

در این مقاله یک بررسی کلی از شبکه های پتری فازی ارائه شده است. نظریه اصولی منطق فازی و شبکه پتری ارائه شده است. شبکه های پتری فازی سطح بالا نیز مورد بحث واقع شده است. و به ارتباط بین شبکه های پتری فازی و برنامه نویسی منطق فازی پرداخته شده است.

Abstract
This paper is a review of Fuzzy Petri Nets. The basic theory of Fuzzy Logic
and Petri Nets are presented. High Level Fuzzy Petri Nets are also discussed. The
relationship between Fuzzy Petri Nets and Fuzzy Logic Programming is investigated.

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید


   پایان نامه  كامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها  140 ص دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 4632 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 140

در این پایان نامه سعی بر این است که آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و نیز چند نمونه از کاربرد آنها مورد بررسی قرار گیرد هر آتاماتون سلولی عبارت است از یک سیستم گسسته که بصورت شبکه ای منظم از سلولها بوده و هر سلول آن در بازه های زمانی گسسته برطبق رفتار همسایگانش، تغییر حالت می دهد آتاماتون یادگیر نیز آتاماتونی است که طبق یک الگورتیم یادگیری و نیز ت

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

پایان نامه  كامپیوتر -آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها  140 ص 

دانشكده برق و کامپیوتر


چکیده  

در این پایان نامه سعی بر این است که آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و نیز چند نمونه از کاربرد آنها مورد بررسی قرار گیرد. هر آتاماتون سلولی عبارت است از یک سیستم گسسته که بصورت شبکه ای منظم از سلولها بوده و هر سلول آن در بازه های زمانی گسسته برطبق رفتار همسایگانش، تغییر حالت می دهد. آتاماتون یادگیر نیز آتاماتونی است که طبق یک الگورتیم یادگیری و نیز تعامل با محیط، می تواند برداشتهای خود را از محیط بروز کند. در این پروژه سعی شده با معرفی مدل مخفی مارکوف، نوعی از الگوریتمهای تناظر بین دو گراف و نیز ارائه کد منبع تعدادی از برنامه های شبیه سازی، نمونه هایی از کاربردهای گوناگون این دو مفهوم (آتاماتون سلولی و آتاماتون یادگیر) معرفی شود.

کلمات کلیدی

1- آتاماتون سلولی              2- آتاماتون یادگیر    3- تناظر گراف        

4- مدل مخفی مارکوف         5- آتاماتون قطعی     6- آتاماتون تصادفی

 

عنوان

1- مقدمه

1-1-مقدمه

2- آتاماتون سلولی

2-1- مقدمه

2-2- تاریخچه آتاماتون سلولی

2-3- ساده ترین آتاماتون سلولی

2-4- آتاماتون سلولی معکوس پذیر

2-5- آتاماتون سلولی Totalistic

2-6- استفاده از آتاماتون سلولی در علوم پنهان شناسی

2-7- آتاماتونهای وابسته

2-8- آتاماتون سلولی در طبیعت

2-9- خلاصه 

3-آتاماتون یادگیر

3-1- مقدمه

3-2-محیط

3-2-1-تعریف محیط از دیدگاه منطقی

3-2-1-1- موجودیتهای محیط منطقی

3-2-2- رده بندی محیط از دیدگاه خروجی آن

3-3- آتاماتون

3-3-1- چگونگی عملکرد آتاماتون

3-3-2- رده بندی آتاماتون بر اساس تابع گذار و تابع خروجی

3-3-2-1- آتاماتون قطعی

3-3-2-2- آتاماتون تصادفی

3-3-2-3- مثالی از آتاماتون قطعی

3-4- اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون

3-5- آتاماتون با ساختار ثابت و آتاماتون باساختار متغیر

3-5-1- آتاماتون یادگیر با ساختار ثابت

3-5-1-1- آتاماتون یادگیر دو حالته (L2,2)

3-5-1-2- آتاماتون حافظه دار – با دو عمل Testline))

3-5-1-3- آتاماتون حافظه دار-با بیش از دو عمل Testline))

3-6- خلاصه

4-تعریف مدل مخفی ماركوف

4-1- مقدمه

4-2- تعریف مدل مخفی ماركوف

4-3- فرضیات در تئوری HMM

4-4- سه مسأله مبنایی در HMM:  

4-4-1 مساله تخمین و الگوریتم مورد استفاده 

4-4-2- مسأله رمزگشایی و الگوریتم Viterbi:

4-4-3- مسأله یادگیری

4-5- معیار Maximum Likelihood (ML):

4-5-1- روش Baum-Welch  

4-5-2- روش Gradient base

4-5-2-1- گذارهای احتمالاتی در Gradient

4-6- احتمال مشاهدات در Gradient

4-6-1- معیار Maximum Mutual Information (MMI)

4-7- خلاصه

5- حل مسائل تناظر گرافها و آتاماتون های یادگیر

5-1- مقدمه  

5-2- استفاده‌از آتاماتون یادگیر برای تناظر بین دو گراف
5-2-1- ساختن گراف‌های تصادفی
5-2-2- آتاماتون یادگیر و تناظر دو گراف
5-2-2-1- استفاده‌از اتصال‌های مشابه Tsetline
به عنوان آتاماتون مهاجرت اشیاء
5-3- نتایج شبیه‌سازی‌های مختلف برای آتاماتون Tsetline
 
5-4- خلاصه

6- نمونه برنامه های کاربردی شبیه ساز آتاماتون های سلولی

6-1- مقدمه

6-2- برنامه pattern matching

6-2-1- ارائه source code برای  برنامه pattern matching

6-3- برنامه پیاده سازی game of life توسط conway  

6-3-1- ارائه source code برای برنامه conway  

6-4- برنامه شبیه سازی آتاماتون سلولی

6-4-1- ارائه source code برای برنامه midi sampler  

6-5- پیاده سازی conway بصورت trap door  

6-5-1- ارائه source code برای trap door  

6-6- پیاده سازی conway بصورت population  

6-6-1- ارائه source code برنامه population

6-7- پیاده سازی یك نمونه آتاماتون سلولی خاص یك بعدی و دو حالته  

6-7-1- ارائه source code برای آتاماتونی یك بعدی و دو حالته

6-8- برنامه تجسم و creatur sampler

6-8-1- ارائه source code برای برنامه creatur sampler  

6-9- پیاده سازی دو بعدی Conway

6-9-1- ارائه  source code

6-10- پیاده سازی یك آتاماتون سلولی دو حالته و دو بعدی عمومی

6-10-1 ارائه  source code  

6-11- برنامه شكار رنگهای Dave

6-11-1 ارائه source code برنامه dave

6-12 خلاصه

ضمیمه

قسمت اول 

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

منابع

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

   


تحقیق رابطه جسم و روان

دوشنبه 1 تیر 1394 نویسنده: admin | نوع مطلب :فایل ،

   


پایان نامه بودجه بندی سازمانی

دوشنبه 1 تیر 1394 نویسنده: admin | نوع مطلب :فایل ،

پایان نامه بودجه بندی سازمانی دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 85 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 56

این پایان نامه دقیقاً طبق فرمت دانشگاهی و از مطالب جدید و خیلی مفیدی بهره برده است و در 56 صفحه و قابل ویرایش می باشد محتویات این پایان نامه به صورت مفید و زیبا ویرایش داده شده است جهت مشاهده فهرست این پایان نامه به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

فهرست مطالب 

 

چكیده فارسی

مقدمه         

فصل اول(بودجه).

 مقدمه.

 بخش اول ( تعاریف ) 

 تعریف بودجه

تعریف لغوی بودجه

فلسفه وجودی بودجه

بخش دوم ( تاریخچه) ..

تاریخچه بودجه در جهان 

تاریخچه بودجه در ایران 

اصول بودجه .

اصل سالانه بودجه 

اصل تقدم درآمد بر هزینه.

اصل تعادل بودجه.

اصل پیش بینی و تقدم

اصل وحدت بودجه.

اصل تمركز عایدات..

اصل كاملیت یا جامعیت بودجه.

فصل دوم (کنترل و نظارت).

 مقدمه.    

بخش اول کنترل و نظارت.    

نظارت و کنترل بودجه.     

هدف های کنترل بودجه.

دوره بودجه

عامل محدود کننده       

بخش دوم : بودجه و استاندارد.        

بودجه و استاندارد.       

تعریف هزینه های استاندارد      

استانداردهای اساسی و جاری       

تعیین استانداردها        

استانداردهای هزینه مواد         

استاندارد و انحراف مقدار مواد.        

استاندارد های هزینه دستمزد.        

فصل سوم (بودجه بندی).

مقدمه   

بخش اول ( بودجه بندی )         

بودجه بندی      

مبانی بودجه بندی.         

مقاصد بودجه بندی.      

وظایف بودجه بندی.       

بخش دوم : انواع بودجه بندی         

بودجه جامع.     

بودجه عملیاتی.      

بودجه فروش.    

بودجه موجودی کالای آخر دوره .   

بودجه تولید.         

بودجه مالی      

بودجه بندی سرمایه ای.        

بودجه سرمایه ای.      

بودجه و مدیریت.   

اهمیت بودجه بندی سرمایه ای.        

انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای      

فرآیند بودجه بندی سرمایه ای      

بودجه و مدیریت       

فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.         

پیشنهادات     

منابع و مآخذ      

چکیده انگلیسی       

 

 

 

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه بودجه بندی سازمانی , پایان نامه بودجه بندی سازمانی , دانلود پایان نامه بودجه بندی سازمانی , دانلود پروژه بودجه بندی سازمانی , مقاله بودجه بندی سازمانی , دانلود مقاله روش های عملیاتی اخذ مالیات , بودجه بندی , بودجه بندی سازمانی , دانلود تحقیق بودجه بندی سازمانی , دانلود پایان نامه حسابداری , دانلود مقاله حسابداری , رشته حسابداری

   آرشیو


پیوندها


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic