برچسب‌ها: آموزش, آموزش خیاطی, بالاتنه, خیاطی, الگوی اساس بالاتنه
کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+3

از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-2/0 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 5/1 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم

(یک پنجم گودی حلقه آستین)-7/0 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم

از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+5/0 تا 5/1 سانت (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم

از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم

از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن =22 سانت) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم


سفارش آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال


الگوی پشت:

روی خط شیبی شانه اندازه ی پهنای سرشانه را پیدا کرده و سرشانه پشت را رسم میکنیم و

برای افرادی که برآمدگی در پشت دارند یک ساسون سرشانه در الگوی پشت رسم میکنیم به این صورت که از وسط شانه پشت خط صافی به موازات وسط پشت به طول 5سانت میکشیم و از انتهای این خط 1سانت به طرف وسط پشت رفته و ساسون را میکشیم (دو خط ساسون باید به یک اندازه باشند)

روی خط سینه (یک دوم کارور پشت)+5/0 سانت را علامت زده و از این نقطه به طرف خط شانه، عمودی رسم میکنیم و این خط را نصف کرده و علامت میزنیم

الگوی جلو:

از خط شیبی شانه پشت 5/1 سانت پایین آمده و خط شیبی شانه جلو را به طول 10 سانت رسم میکنیم

روی خط گردن از خط وسط جلو به اندازه (یک پنجم دور گردن)-7/0 را جدا کرده و برای گودی گردن (یک پنجم دور گردن)- 2/0 را جدا میکنیم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله بهم هلال میکنیم (با زاویه 3 سانت)

 

روی خط سینه (یک دوم کارور جلو) +(یک دوم پهنای ساسون سرشانه) را جدا کرده و از این نقطه خطی به طرف بالا رسم میکنیم

 

قدار سرشانه را روی خط گردن پس از پهنای ساسون سرشانه (از روی جدول پیدا میکنیم با توجه به سایز سینه) روی خط شیبی شانه میکشیم

 

(یک دوم فاصله سینه)را روی خط سینه علامت زده و بلندی سینه را روی آن پیدا میکنیم

خطوط پهنای ساسون را از کنار گردن (ساسون سرشانه) به نوک ساسون سینه میرسانیم

در وسط جلو از گودی گردن تا خط سینه را سانت زده؛ یک سوم این خط را از بلندی حلقه در کارور بالا رفته علامت میزنیم

فاصله مابین کارور جلو و پشت را نصف کرده و خط پهلوی جلو و پشت را رسم میکنیم

منحنی های حلقه آستین جلو و پشت را رسم کرده تا حلقه آستین جلو و پشت به دست آید

زاویه حلقه پشت برای سایزها:

 34(8) تا 40(14) =5/2          42(26) تا 48(22)= 3          50(24) تا 56(30)= 5/3

و برای حلقه جلو:

34 تا 40 = 2          42 تا 48 = 5/2         50 تا 56 =3

فاصله ساسونها:

برای کشیدن ساسونها ابتدا کنترل باسن را انجام میدهیم: (یک دوم دور باسن)+  5 - خط کادر

سپس از وسط خط پهلو الگو را به دو قسمت میکنیم و عدد به دست آمده از تفریق فوق را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و به هر دو طرف اضافه میکنیم (به خط کمر صفر میشود)

کنترل باسن برای همه لازم نیست و عموما افرادی که دارای شکم بزرگ و برجسته یا باسن بزرگی هستند و یا اختلاف کمر و باسن زیادی دارند استفاده میشود.برای افراد با سایز معمولی نیاز نیست.

سپس کنترل دور کمر را به این صورت انجام میدهیم: (یک دوم دور کمر)+3 - خط کادر

به عنوان مثال عدد مورد نظر 19 میشود.این عدد مجموع ساسونهایی است که باید تقسیم بر 5 شود و اندازه هر ساسون مشخص شود

این 10 ساسون را روی خط کمر مشخص میکنیم.یک ساسون در الگوی جلو یکی در خط پهلوی جلو و خط پهلوی پشت،یکی در الگوی پشت و یکی در وسط پشت

**میتوان مقدار گرفتن هر ساسون را با توجه به اندام فرد کم و زیاد کرد مثلا اگه نیاز است از گودی کمر بیشتر میگیریم و در عوض ساسونهای یک سوم پشت را کمتر میگیریم به همان اندازه

قبل از رسم ساسونها ، برای اینکه پشت لباس روی گودی کمر قرار گیرد باید خط افقی جدیدی اضافه کنیم.برای رسم این خط قد بالاتنه پشت را اندازه زده و از گودی گردن پشت پایین می آییم و خط جدید را رسم میکنیم.اگر هم اندازه بالاتنه و پشت برایتان یکسان شد ،از خط کمر 2سانت پایین آمده و خط بالاتنه پشت را رسم میکنیم.

تنها ساسون وسط پشت و ساسونهای پشت روی این خط رسم میشوند

ساسون وسط پشت: ابتدا از نقطه گودی گردن در پشت 10 تا 12 سانت پایین می آییم و از این نقطه به نقطه ی ساسون روی خط کمر صفر میکنیم(روی خط کمردر وسط پشت به اندازه ی مقدار ساسون داخل شده و علامت میزنیم)بعد از این نقطه اگر مانتو یا لباس بلند بود به خط باسن بزرگ صفر میکنیم.اما اگر کت بود یا لباس کوتاه از انتهای خط باسن بزرگ 1 سانت داخل شده و از نقطه ساسون خط کمر تا این نقطه خط صافی میکشیم

ساسون الگوی پشت: یک سوم خط کمر را از نقطه ی ساسون وسط پشت به داخل آمده و مشخص میکنیم (تا نقطه ی ساسون پهلوی پشت) از نقطه ی یک سوم داخل شده و اندازه ساسون را مشخص میکنیم .از این نقطه به اندازه 12.5 تا 14 سانت پایین می آییم.از بالا هم تا خط سینه صفر میشود

ساسون پهلوی جلو و پشت: اندازه ی کامل ساسون را در هر طرف جداگانه مشخص میکنیم و با پیستوله به خط باسن بزرگ در پایین صفر میکنیم و از بالا هم به نقطه وسط حلقه آستین

ساسون جلو: روی خطی که بلندی سینه را رویش مشخص کردیم اندازه میزنیم و تا خط کمر آمده و اندازه ی ساسون را مشخص میکنیم.طول این ساسون 10 سانت است

**برای خوش فرم شدن کت،روی ساسون الگوی پشت در انتهای ساسون به هر طرف 0.5 سانت اضافه کرده و تا پایین میرویم و از بالا به دو طرف ساسون وصل میشود.در الگوی جلو نیز تنها یک طرف ساسون را میتوان 0.5 سانت اضافه کرده و پایین آمد

این کار برای افراد چاق و شکم دار توصیه نمی شود

در نهایت خط کمر را روی الگو اندازه زده و 2برابر میکنیم تا اندازه ی واقعی خط کمر روی الگو بدست آید.از این مقدار ،مقدار ساسونها ضربدر 2 را کم میکنیم و با خط کمر واقعی که روی بدن شخص اندازه گرفتیم مقایسه میکنیم . اگر همچنان اضافه بود تنها 2سانت اضافه میگذاریم و ما بقی را به ساسونها به خصوص گودی پشت اضافه میکنیم

همچنین میتوانید پشت لباس را بدون درز و روی دولای بسته برش بزنید و مقدار ساسون وسط پشت را بین ساسونهای پشت و پهلوها تقسیم کنید اما در این صورت حتما جای درز کافی در پهلو در نظر بگیرید


لقی ها:

این الگو اغلب در ناحیه کارور هم دارای گشادی میشود که برای رفع این این اضافه ابتدا از گودی گردن تا خط سینه را نصف کرده و خط کارور را پیدا میکنیم سپس نصف کارور جلو (برای مانتو+1) را روی این خط داخل شده و علامت میزنیم و حلقه آستین را مجددا اصلاح کرده و در انتها نیز یک لقی 1 سانتی از نوک سینه به وسط حلقه آستین میکشیم

یک لقی 1سانت هم درست در قسمت گودی حلقه آستین رسم میکنیم

روی خط وسط جلو از نوک سینه خطی افقی میکشیم و در اینجا هم ساسونی نیم سانتی کشیده و روی الگو میبندیم تا جلوی سینه باز نیافتد(فقط برای لباسهای جلو باز)

پنس کنفورماسیون یا زیر بغل هم برای سایزهای سینه از 90 تا 100 به میزان 1 سانت و از 100 تا 110 به میزان 2 سانت و 110 به بالا هم 3سانت لقی میگیریم.برای پیدا کردن خط لقی باید از زیر بغل 5تا6 سانت پایین بیاییم.با این لقی بالاتنه مقداری کوتاه میشود در جلو و برای اینکه با پشت برابر باشد ، در الگوی پشت روی خط کمر از پهلو این 2سانت را رسم کرده و به وسط پشت صفر میکنیم و روی الگو میبندیم

برای گودی پشت کمر هم یک ساسون 2سانتی از وسط پشت روی خط کمر دومی که رسم نمودیم میبندیم

توجه داشته باشید که بعد از دو ساسون لقی پشت، الگو کمی تغییر شکل میدهد و میبایست ساسون پشت را مجددا کشیده و خطوط الگوی پشت را در وسط پشت و پهلو اصلاح کنیم

 

سجاف و رویهمگرد:

ابتدا 5/1 سانت از خط وسط جلو خارج شده و از این نقطه نیز 14 سانت خارج میشویم که اولی رویهمگرد و دومی سجاف است.سجاف همیشه 2برابر رویهمگرد (دکمه خور) است.برای مانتو از 2.5 بیشتر نباشد رویهمگرد

 

جدول سایز بندی:

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

سایز

132

127

122

117

112

107

102

97

92

88

84

80

دور سینه

12.4

11.8

11.2

10.6

10

9.4

8.8

8.2

7.6

7

6.4

5/8

پهنای ساسون

26.3

25.6

24.9

24.2

23.5

23

22.5

22

21.5

21

205

20

گودی حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, آموزش خیاطی, بالاتنه, خیاطی, الگوی اساس بالاتنه
سفارش آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و کامل - 17دی وی دی +دانلود کتاب - اورجینال