از الگوی اولیه دامن استفاده میکنیم و ساسون های کمر را نیز پاک میکنیم

قسمت جلوی دامن را بر خط باسن به 6قسمت مساوی تقسیم و عمودها را به بالا و پایین خط ادامه میدهیم

ساسون های جدید را روی خط 12 سانتی که از خط کمر به پایین رسم میکنیم، می رسانیم و 1سانت به درز پهلو ها در خط کمر اضافه میکنیم و روی ترک های قسمت پشت ، 2عدد ساسون به عرض 2/5 سانت و روی ترکهای قسمت جلو دو ساسون به عرض 1/5 سانت می سازیم


به هر کدام از کناره های قسمت ترک در پایین دامن 3سانت اضافه میکنیم
 اموزش دامن 4 ترک


یک دامن فون 4ترک که خط راه در وسط آن قرار دارد بهتر است در الگوی پشت و جلو :

خط باسن را مشخص نموده و نصف کنیم

درز پهلوی اصلی را روی الگوی اساس معین میکنیم و وسط خط پای دامن را مشخص میکنیم

نقطه وسط خط باسن را به وسط پای دامن وصل میکنی.این خط خط راه پارچه است

وسط پشت و وسط جلو روی دولای باز پارچه قرار میگیرند