برای در اوردن الگوی یقه شل یا دراپه بهتر است از پارچه هایی که افت زیادی دارند استفاده شود مثل ریون ها

برای کشیدن الگو به ترتیب زیر عمل کنید :
اول الگوی جلوی لباس رو در بیارید.
پنس زیر سینه را دو سانت کوتاه کنید نقطه1

از نقطه 2 خطی موازی با خط کمر به خط وسط جلو عمود کنید 3
نقطه 2 به 3 را قیچی کنید.

پنس سرشانه را ببندید زیر خط 2 به 3 کاغذ بچسبانید تا پنس جدید باز شود .

پنس 3 به 6 به اندازه پنس 4 به 5 باز می شود.

روی کاغذ خطی بکشید به اندازه قد بالاتنه جلو به اضافه 20 تا 25 سانتیمتر .
خط الگوی 7 به 3 را مماس با خط عمودی که کشیدید بچسبانید .
از نقطه 8 کنج یقه به خط عمودی دوباره خطی عمود کنید خط 8به9

از نقطه 8 خطی در ادامه سرشانه همان طور اریب بکشید تا خط عمود را قطع کند خط 8به 10
هنگام پوشیدن مثلث 8 9 10 داخل لباس تا می شود.

اگر خط مرکزی را روی اریب پارچه قرار دهید افت یقه بیشتر و زیبا تر می شو د
برای اینکه مقدار بازی یقه شما بیشتر شود کافیست خط 2به 3 را تا انتهای الگو ببرید هر چه قدر این خط را بیشتر باز کنید بازی یقه شما و ریزش ان بیشتر می شود.